งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์
Office of Public Relations

NATION UNIVERSITY

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาคณะทันตแพทย์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์เข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์


              งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร วิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ สังกัดอยู่ในสำนักบริหาร มีวัตถุประสงค์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร แนะแนวการศึกษาในหลักสูตรที่เปิดการสอน และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญาตรี

วิสัยทัศน์
             มุ่งเน้นการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ การศึกษาต่อ ระหว่างมหาวิทยาลัยเนชั่นกับสาธารณชน ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ และสื่อสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งพัฒนาการให้บริการข้อมูล งานวิเทศ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ

พันธกิจ
  • แนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษา แก่นักเรียนและผู้ที่สนใจศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเนชั่น
  • จัดทำสื่อต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการให้บริการข้อมูล ข่าวสาร งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • รับผิดชอบการดูแลภาพลักษณ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยเนชั่น
  • มุ่งเน้นกระบวนการ ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตแบบเชิงรุก


Button Text
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Contact Us

มหาวิทยาลัยเนชั่น

เลขที่ 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน

ตำบลพระบาท

อำเภอเมืองลำปาง

จังหวัดลำปาง

รหัสไปรษณีย์ 52000

  • dummy 054-265-170

  • dummy054-265-184

  • dummy admission_nationu@nation.ac.th

  • Line ID : @nation_official 

Search